MENU

szkolenia

KURS NA LICENCJONOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

Kurs organizowany w systemie stacjonarnym jak i weekendowym.

Cena kursu: 1750 zł

Warunki uczestnictwa w kursie na licencję pracownika ochrony fizycznej:

  1. Ukończone 21 lat
  2. Niekaralność.

Osoba ubiegająca się o licencje pracownika ochrony fizycznej, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna osobiście złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w……………………….. następujące dokumenty:

  1. Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w …………. o wpisanie na listę pracowników ochrony (wzór na stronie komendy)
  2. Kserokopie stron dowodu osobistego zwierających, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny oraz adres zameldowania na pobyt stały;
  3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, stwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności pracownika KWP(wzór na stronie komendy);
  4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony.
  5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 – 2,5 cm;
  6. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej;
  7. Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony fizycznej 

Przy składaniu ww. dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymogów ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (D. U. Nr 114,poz. 740 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 693 740 914