Kurs organizowany w systemie stacjonarnym jak i weekendowym.

Cena kursu: 1750 zł

Warunki uczestnictwa w kursie na licencję pracownika ochrony fizycznej:

 1. Ukończone 21 lat
 2. Niekaralność.
 3. Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy licencji I stopnia).
 4. Wykształcenie min. podstawowe (dotyczy licencji I stopnia).
 5. Wykształcenie min. średnie (dotyczy licencji II stopnia).

 

Osoba ubiegająca się o licencje pracownika ochrony fizycznej, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna osobiście złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w............................. następujące dokumenty:

 1. Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia (wzór na stronie komendy)
 2. Kserokopie stron dowodu osobistego zwierających, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny oraz adres zameldowania na pobyt stały;
 3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, stwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności pracownika KWP(wzór na stronie komendy);
 4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony drugiego stopnia;
 5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 - 2,5 cm;
 6. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej;
 7. Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony fizycznej I, II stopnia;

Przy składaniu ww. dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymogów ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (D. U. Nr 114,poz. 740 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji w kwocie 308,- zł.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 693 740 914


© Wszystkie prawa zastrzeżone